خانه / عمومی / U-Turn(Lili) – AaRON

U-Turn(Lili) – AaRON

“U-Turn” معروف به “لیلی”(Lili) ، از گروه پاپ/راک دو نفره ی(duo) فرانسوی، “AaRON” میباشد، که در ۲۰۰۶ در فیلم فرانسوی “Je vais bien ne t’en fais pas”(من خوبم، نگران نباش، به کارگردانی “Philippe Lioret”، بر اساس رمانی معروف به همان نام اثر “Olivier Adam”) بکار گرفته شد. در فیلم، شخصیت داستان این قطعه را برای خواهر خود نگاشته است؛ بعدها، نام شخصیت خواهر در فیلم به “لیلی” تغییر پیدا کرد، تا که با آهنگ همخوانی داشته باشد.
Lili take another walk out of your fake world
لیلی، قدمی دیگر بزن بیرون از دنیای جعلی ات
please put all the drugs out of your hand
لطفا همه ی مواد مخدر را کنار بگذار
you’ll see that you can breath without not back up
خواهی دید که میتوانی بدون کمک آنها نیز نفس بکشی
some much stuff you got to understand
خیلی چیزها هست که باید بفهمی
for every step in any walk
برای هر قدم در هر راهی
any town of any thought
هر شهری از هر اندیشه ای
i’ll be your guide
راهنمایت خواهم بود
for every street of any scene
برای هر خیابانی از هر منظره ای
any place you’ve never been
هر جایی که هرگز نبوده ای
i’ll be your guide
من راهنمایت خواهم بود
lili you know there’s still a place for people like us
لیلی، میدانی که هنوز برای افرادی مثل ما جایی هست
the same blood runs in every hand
همان خون در هر دست جریان دارد
you see its not the wings that makes the angel
میبینی که آن بالها نیستند که فرشته را خلق میکنند
just have to move the bats out of your head
فقط باید خفاشان را از سرت بیرون کنی
for every step in any walk
برای هر قدم در هر راهی
any town of any thought
هر شهری از هر اندیشه ای
i’ll be your guide
راهنمایت خواهم بود
for every street of any scene
برای هر خیابانی از هر منظره ای
any place you’ve never been
هر جایی که هرگز نبوده ای
i’ll be your guide
راهنمایت خواهم بود
lili easy as a kiss we’ll find an answer
لیلی، ساده چون یک بوسه ما جوابی خواهیم یافت
put all your fears back in the shade
همه ی ترسهایت را پشت سر در تاریکی رها کن
don’t become a ghost without no colour
نشو یک روح بدون هیچ رنگی
cause you’re the best paint life ever made
چون تو بهترین نقاشی ای هستی که زندگی هرگز خلق کرده
for every step in any walk
برای هر قدم در هر راهی
any town of any thought
هر شهری از هر اندیشه ای
i’ll be your guide
من راهنمایت خواهم بود
for every street of any scene
برای هر خیابانی از هر منظره ای
any place you’ve never been
هر جایی که هرگز نبوده ای
i’ll be your guide
من راهنمایت خواهم بود

یک نظر

  1. بی نظیر بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *